Stallingvoorwaarden

Algemene voorwaarden stalling "De Compagnonshoeve" te Appelscha.

Artikel 1. - Toepassing en Onderwerp
1.1 De algemene voorwaarden van stalling "De Compagnonshoeve" zijn van toepassing op de stalling van allerlei typen kampeervoertuigen, aanhangers, auto's en motoren, hierna te noemen "object".
1.2 De stallinghouder zal het object op een door hem aan te wijzen plaats voor de eigenaar bewaren.
1.3 De eigenaar van het object is verplicht om eventuele wijzigingen ten aanzien van zijn adres en gegevens van het object schriftelijk aan de stallinghouder te melden. Eventuele gevolgen van het niet doorgeven van wijzigingen dan wel van het opgeven van verkeerde gegevens zijn voor rekening en risico van de eigenaar van het object.
1.4 De stallingovereenkomst tussen "De Compagnonshoeve" en huurder komt tot stand bij het ondertekenen van het inschrijfformulier, waarbij de huurder heeft verklaard een exemplaar van de stallingvoorwaarden te hebben ontvangen en waarbij hij heeft verklaard met de inhoud daarvan akkoord te gaan.

Artikel 2. - Kosten en betalingscondities
2.1 De kosten van de stalling van het object zijn voor een heel jaar ineens verschuldigd. De eigenaar van het object ontvangt in augustus van ieder jaar voor de kosten een factuur, welke binnen 14 dagen na factuurdatum aan de stallinghouder dient te zijn voldaan. Indien de overeenkomst gedurende een lopend jaar wordt aangegaan, dan is de eigenaar van het object alleen naar rato de kosten voor het resterende jaar verschuldigd. De kosten voor de stalling blijven gedurende de overeenkomst verschuldigd ook al wordt van de stallingplaats geen gebruik gemaakt.
2.2 De stallinghouder behoudt zich het recht voor om zijn verplichting jegens de eigenaar van het object op te schorten en gebruik te maken van zijn retentierecht (opschorten van de verplichting tot afgifte van het object), zolang de eigenaar van het object niet aan alle betalingsverplichtingen voldaan heeft.
2.3 De kosten voor stalling zijn 200 euro (incl. btw) per jaar voor objecten tot 6 meter. Voor objecten die langer zijn wordt 33 euro per strekkende meter extra in rekening gebracht (bijv. een object is 6,5 meter, dan komt er 0,5 m. x 33 euro = 16,50 euro bij). Uitgezonderd platte karren tot en met 3 m. deze kosten 100 euro. Voor auto's en motoren tarieven op aanvraag.
2.4 Restitutie van huur is niet mogelijk.
2.5 De huur van de stallingruimte is niet overdraagbaar als de huurder zijn object tijdens het stallingjaar verkoopt.
2.6 Bovengenoemde prijzen gelden tot 31 augustus 2012. Eventuele prijsverhogingen zullen bekend worden gemaakt voor 31 mei 2012.

Artikel 3. - Verzekering
3.1 De eigenaar van het object is verplicht om bij aanvang van de overeenkomst zijn object naar behoren te hebben verzekerd tegen verlies of schade van het object (zoals diefstal, brandschade, stormschade etc.) en het object ook gedurende de duur van deze overeenkomst verzekerd te houden. Op verzoek van de stallinghouder zal de eigenaar de documenten van de verzekering aan de stallinghouder laten zien.
3.2 De stallinghouder zal de nodige maatregelen treffen die in redelijkheid van hem verlangd kunnen worden ter voorkoming van verlies of schade van het object en eventuele toebehoren.

Artikel 4. - Aansprakelijkheid
4.1 De stallinghouder aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, diefstal of verlies van het object zelf, dan wel van zaken die zich in of aan het object bevinden.
4.2 De huurder is aansprakelijk voor alle schade die ontstaat door toedoen of nalatigheid van hem zelf, zijn gezinsleden, personeelsleden of gasten.
4.3 Het betreden van de stallingruimte geschiedt op eigen risico.

Artikel 5. - Duur en opzegging
5.1 De overeenkomst wordt aangegaan voor de duur van een jaar, ingaande op 1 september en lopende tot 31 augustus van het volgende kalenderjaar, tenzij anders schriftelijk tussen partijen is overeengekomen.
5.2 Na het verstrijken van de in lid 5.1 genoemde periode wordt deze overeenkomst stilzwijgend voortgezet voor een aansluitende periode van 1 jaar.
5.3 De eigenaar van het object is gerechtigd om de overeenkomst schriftelijk op te zeggen minimaal 6 weken voorafgaand aan de nieuwe looptijd.
5.4 De stallinghouder is gerechtigd om de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst, door middel van een schrijven, op te zeggen of ontbonden te verklaren met onmiddellijke ingang, indien de eigenaar van het object, ondanks schriftelijk aanmaning en ingebrekestelling, waarbij aan de eigenaar van het object een redelijke termijn is gegund, niet (tijdig) voldoet aan een of meer van zijn verplichtingen, welke direct en/of indirect voortvloeien uit deze overeenkomst.
5.5 In het geval de eigenaar zijn object 2 maanden nadat de overeenkomst is beƫindigd nog altijd niet bij de stallinghouder heeft opgehaald en hij/zij ook niet de stallingkosten voldoet, noch anderszins van zich laat horen is de stallinghouder gerechtigd om het object voor rekening en risico van de eigenaar te laten verwijderen.

Artikel 6. - Stalling
6.1 Het object halen en brengen dient te geschieden in tijdig overleg met de verhuurder. Het is de huurder niet toegestaan zonder toezicht van "De Compagnonshoeve" het object in of uit de stallingruimte te plaatsen, dan wel te verplaatsen binnen de stallingruimte.
6.2 De huurder dienst gasflessen, jerrycans met brandbare of explosieve stoffen uit het object te verwijderen alvorens deze in de stalling worden geplaatst. Brandstoftanks van auto's waaronder begrepen LPG-tanks mogen maximaal voor de helft gevuld zijn op het moment dat de auto in de stalling wordt geplaatst.
6.3 Het is de huurder niet toegestaan het object immobiel te maken.
6.4 Het is verboden om in de stallingruimte te roken.
6.5 Het is verboden in de stallingruimte onderhoudswerkzaamheden aan het gestalde object te verrichten.

Artikel 7. - Geschillen
7.1 Op de stallingovereenkomst is het Nederlands recht van toepassing.
7.2 Geschillen zullen ter beoordeling worden gebracht voor een bevoegd rechter.